top of page

StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf

 

Föreningens möte har i stadgeenlig ordning den 14.3.2022 antagit dessa stadgar att jämte gällande lagstiftning lända till efterrättelse.

 

Kapitel I                Namn, hemort och språk

 

1 §       

Föreningens namn är StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf.

 

2 §       

Föreningens språk är svenska.

 

3 §       

Föreningens hemort är Helsingfors.

 

KAPITEL II              Syfte och verksamhetsformer

 

4 §        

Föreningens syfte är att förena studerandena vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (nedan Soc&kom eller högskolan), magisterstuderande vid det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Statsvetenskapliga fakulteten samt magisterstuderande på Helsingfors universitet som har avlagt kandidatexamen på Soc&kom, att främja deras samhälleliga, sociala och andliga strävanden samt att aktivt verka för ett rikt, givande och dynamiskt studieliv vid högskolan.

Föreningen ska fungera som en intresseorganisation för sina medlemmar och bevaka deras intressen inom Soc&kom och Helsingfors universitet i synnerhet och inom högskolevärlden i allmänhet.

Föreningen skall även vara en kontaktlänk mellan högskolans och Helsingfors universitets personal å ena sidan och dess studerande å andra sidan, samt i övrigt representera sina medlemmar.

Föreningens verksamhet omfattar samtliga studerande vid Soc&kom, magisterstuderande vid det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Statsvetenskapliga fakulteten samt magisterstuderande på Helsingfors universitet som har avlagt kandidatexamen på Soc&kom.

 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

5 §       

Föreningen uppfyller sitt syfte genom att arrangera debatter, diskussioner, seminarier, exkursioner, tävlingar, utställningar, undervisning, samkväm, sammankomster och fester samt kulturella och idrottsliga evenemang och vidare genom att genomföra utredningar, upprätthålla kontakter med relevanta samfund och väcka initiativ i ärenden som berör föreningens syfte.

Vidare idkar föreningen publikations- eller annan informationsverksamhet och arrangerar i övrigt motsvarande verksamhet vars syfte är att förverkliga föreningens målsättningar.

 

6 §       

För att stödja sin verksamhet kan föreningen uppbära medlemsavgift, inneha rättigheter, göra förbindelser, inneha för verksamheten nödvändig fast och lös egendom, motta och förvalta testamenterad egendom, understöd och donationer samt med behörigt tillstånd ordna insamlingar, lotterier, basarer, loppmarknader, nöjestillställningar och talkoarbeten.

 

KAPITEL III            Medlemskap

 

7 §       

Alla personer som har examensstudierätt vid Soc&kom, personer som avlagt kurser vid Soc&kom, personer som är utbytesstuderande på Soc&kom, personer som har examensstudierätt vid eller avlagt kurser i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Statsvetenskapliga fakulteten och personer som är utexaminerade från Soc&kom men inskrivna för magisterstudier på Helsingfors universitet har rätt att bli medlemmar i föreningen.

Om möjliga medlemsförmåner kan närmare stadgas i föreningens förvaltningsinstruktion. 

 

8 §       

Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Tidigare medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möte, men de har inte rösträtt.

                                                                 

9 §       

Höstmötet besluter om uppbärande av medlemsavgift och fastställer storleken på avgiften.

 

10 §     

Föreningen kan till hedersmedlem kalla synnerligen förtjänta personer som under en längre tid arbetat för föreningen och dess målsättningar, eller högskolan och studielivet samt studerandenas tillvaro vid den. Hedersmedlem kallas av styrelsen och medlemskapet träder i kraft med omedelbar verkan såvida två tredjedelar av styrelsen omfattar beslutet.

Om övriga utmärkelser och premieringar besluter styrelsen skilt. Förfarandet vid beslutandet om tilldelningar av utmärkelser och premieringar kan närmare stadgas i föreningens förvaltningsinstruktion.

 

11 §      

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

 

12 §     

Styrelsen kan ur föreningen utesluta en medlem enligt de grunder som nämns i Föreningslagen. Innan beslut om uteslutning fattas skall medlem ges tillfälle att avge förklaring, såvida frågan om uteslutning inte grundar sig på att medlemmen grovt försummat sina förpliktelser att betala medlemsavgift. Orsaken till uteslutandet skall nämnas i beslutet. En medlem som har blivit utesluten har rätt att få beslutet prövat vid föreningens möte genom att inom tre månader från det att medlemmen delgivits beslutet skriftligen anföra besvär hos styrelsen. Styrelsen är i så fall skyldig att inom en vecka sammankalla föreningens möte för att behandla ärendet.

 

Styrelsen kan även utesluta en medlem ur föreningen då inget av kriterierna i 7§ längre uppfylls. Om det är oklart huruvida kriterierna uppfylls i fallen biämnesstuderande eller magisterstuderande på universitetet så har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

 

13 §     

Föreningens kurator svarar för att upprätthålla föreningens medlemsförteckning, under överinseende av styrelsen.

 

Kapitel IV             Föreningens möten

 

14 §     

Den högsta beslutanderätten inom föreningen tillkommer dess medlemmar församlade till föreningens möte.

 

15 §     

Ordinarie möte hålls två gånger per år, ett på våren under perioden mellan januari och utgången av mars och ett på hösten under perioden mellan september och utgången av december.

 

16 §     

Föreningens möte sammankallas av styrelsen senast sju dagar före mötesdagen genom meddelande via föreningens officiella e-postlista och anslag på föreningens officiella anslagstavla. I kallelsen skall, förutom tiden och platsen för mötet, de ärenden som kommer att behandlas på mötet nämnas. Föreningens möte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

 

17 §     

Extra möten sammankallas då föreningens möte så beslutar, då styrelsen anser att behov därtill föreligger eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så av styrelsen skriftligen kräver för behandling av ett särskilt angivet ärende. Mötet skall sammankallas senast en vecka efter att styrelsen har underrättats.

 

18 §     

Vårmötet, som är ett redovisningsmöte, hålls före utgången av mars och vid det behandlas följande ärenden:

1.          Mötets öppnande

2.          Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

3.          Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

4.          Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

5.          Fastställande av föredragningslistan

6.          Föreläggande av verksamhetsberättelse 

7.          Föreläggande av bokslut

8.          Föreläggande av verksamhetsgranskningsberättelsen

9.          Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut

10.        Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

11.        Övriga ärenden

12.        Mötets avslutande

Därutöver förrättas vartannat år val av kurator vid föreningens vårmöte.

 

19 §     

Höstmötet, som är ett planerings- och valmöte, hålls mellan den 1 september och den 31 december och vid det behandlas följande ärenden:

1.          Mötets öppnande

2.          Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet

3.          Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

4.          Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

5.          Fastställande av föredragningslistan

6.          Fastställande av verksamhetsplanen

7.          Beslut om medlemsavgiftens storlek

8.          Fastställande av budgeten

9.          Föreläggande av valberedningens rapport

10.        Fastställande av styrelsens storlek

11.        Val av ordförande för föreningens styrelse

12.        Val av sekreterare, skattmästare och övriga styrelsemedlemmar

13.        Val av medlemmar i verksamhetsutskotten

14.        Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter för dessa

15.        Övriga ärenden

16.        Mötets avslutande

 

20 §     

Föreningens möte har beslutanderätten i ärenden som gäller ändring av stadgarna, godkännandet av valordning, förvaltningsinstruktion samt föreskrifter för föreningens ekonomi, val eller avsättande av styrelsen eller medlemmar i den, val eller avsättande av kurator, val eller avsättande av verksamhetsgranskare eller dess suppleant, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet samt upplösning av föreningen. Beslut i dylika ärenden kan inte fattas ifall ärendet inte har nämnts i möteskallelsen.

Styrelsen har beslutanderätt i ärenden som gäller försäljning, byte eller inteckning av föreningens egendom. 

21 §     

En medlem som önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte eller övrigt föreningsmöte skall inlämna en skrivelse till styrelsen i så god tid att ärendet kan läggas till föredragningslistan. Styrelsen är dock inte skyldig att lägga ärendet till föredragningslistan såvida det inte understötts av minst tio medlemmar.

Dock skall en motion som inlämnas till styrelsen senast tre dagar före ett föreningsmöte och som undertecknats av minst tio av föreningens medlemmar upptagas till behandling vid mötet. Beslut i ärendet kan dock endast fattas såvida 5/6 av mötesdeltagarna förklarar ärendet brådskande. 

22 §     

Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet förutom då annat genom dessa stadgar är bestämt, ifall ett förslag inte når absolut majoritet ordnas en andra omröstningsomgång. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val emellertid lotten.

Om förfarandet vid föreningens möte kan närmare stadgas i  föreningens förvaltningsinstruktion. 

Kapitel V               Föreningens kurator

 

23 §     

Föreningen har en kurator.

 

24 §     

Till kurator kan väljas en medlem eller en före detta medlem av föreningen som är väl förtrogen med föreningens verksamhet och målsättningar och som är allmänt känd för sin redbarhet och skicklighet. Kurator kan inte vara medlem av föreningens styrelse.  Kurator kan inte på eget initiativ avge utlåtanden i föreningens namn.

 

25 §     

Kurators mandatperiod är två år. Om kuratorn avgår före mandatperiodens slut väljer styrelsen en tjänsteförrättande kurator för tiden till följande vårmöte.

Kurator väljs vid ett vårmöte och tillträder sin post den första juli samma år. Styrelsen tillsätter i tillräckligt god tid före vårmötet en Kuratorskommitté, som förbereder valet av kurator.

Kommittén skall bestå av minst tre personer som är förtrogna med föreningens angelägenheter. Kommittén utser inom sig en ordförande. Kommitténs uppgift är att inför mötet där en ny kurator skall väljas opartiskt utreda intresset för uppdraget.

 

26 §

Kurator har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten. Kurator skall erhålla kallelser till och protokoll förda vid styrelsens och föreningens möten eller möten ordnade av andra betydande organ inom föreningen. Kurator skall vidare erhålla fastställda budgeter och verksamhetsplaner samt fastställda bokslut och verksamhetsberättelser.

 

27 §     

Kurator åligger bland annat:

1)         att övervaka att stadgarna och övriga föreskrifter noggrant efterföljs i föreningens verksamhet

2)         att upprätthålla kontakt med högskolans ledning samt för föreningen viktiga samfund

3)         att föra fullständig förteckning över föreningens medlemmar samt över stadgar, reglementen, instruktioner och arbetsordningar samt alla tillägg eller ändringar i dem

4)         att föra fullständig förteckning över medlemmarna i alla av StudentOrganisationens permanenta och temporära organ samt över de medlemmar som i högskolans och andra samfunds organ representerar föreningen, samt vid behov skriva intyg till medlemmar angående aktivitet inom föreningen

5)         att med råd och rekommendationer bistå styrelsen och funktionärerna i sitt arbete     

6)         att delta i diskussioner om verksamhetsmässiga och strategiska mål samt bistå styrelsen i utvecklandet av föreningens verksamhet

7)         att i övrigt främja föreningens syften

 

Kapitel VI             Föreningens presidium

 

28 §     

Föreningens presidium består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Presidiet planerar styrelsens verksamhet.

Om någon av medlemmarna i presidiet är förhindrad att sköta sitt uppdrag i presidiet väljer styrelsen en tjänsteförrättande ersättare för den tid då förhinder föreligger.

 

Kapitel VII           Föreningens styrelse

 

7.1 Allmänt

29 §

Styrelsen är föreningens verkställande organ.

 

30 §

Styrelsen består av styrelsens ordförande, som kan benämnas föreningens ordförande, samt vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt minst fyra och högst tolv övriga ledamöter. Totalt kan antalet styrelsemedlemmar alltså vara mellan åtta och sexton. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen väljer under sitt konstituerande möte en eller flera vice ordförande bland sig.

 

31 §

Föreningens namn tecknas av ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem, alltid två tillsammans. Styrelsen kan också särskilt berättiga styrelsemedlemmar eller kurator att teckna föreningens namn, var för sig.

 

7.2 Parlamentarism

 

32 §

Styrelsen är ansvarig för sina åtgärder inför föreningens medlemmar och skall åtnjuta medlemmarnas förtroende.

 

33 §

En förtroendefråga kan väckas av styrelsen eller genom en skrivelse som undertecknats av minst tio av föreningens röstberättigade medlemmar. Skrivelsen skall inlämnas till styrelsen senast sju dagar före föreningens vår- eller höstmöte.

Om en skrivelse om väckande av förtroendefråga inlämnas under övriga tider skall styrelsen inom en vecka efter det att skrivelsen inlämnats sammankalla föreningens möte för att behandla frågan. I möteskallelsen skall nämnas att en förtroendefråga kommer att upptagas till behandling.

En förtroendefråga som väcks av styrelsen gäller hela styrelsen. En förtroendefråga som väcks genom en skrivelse av minst tio röstberättigade medlemmar kan gälla hela styrelsen eller enskilda medlemmar i styrelsen.

 

34 §

Om en styrelsemedlem avgår eller avsätts är hen ansvarig för de uppgifter hens post medför intill dess att en person tillsatts att tillfälligt handha hens uppgifter eller en ny styrelsemedlem valts.

Styrelsen skall då en styrelsemedlem avgått eller avsatts förordna en ersättare att handha de uppgifter som den avgångne eller avsatte styrelsemedlemmen ansvarade för, framtill det att en ny styrelsemedlem valts under ett föreningsmöte. En ersättare som inte har valts till styrelsemedlem under ett föreningsmöte har inte rösträtt vid styrelsens sammanträden och är inte styrelsemedlem. 

7.3 Val av styrelse

35 §

Alla medlemmar av föreningen är valbara till styrelsen. En medlem som är anställd av föreningen kan dock inte samtidigt vara medlem av styrelsen.

Styrelsen för nästa verksamhetsår väljs vid höstmötet. Styrelsen tillsätter minst fyra veckor före höstmötet en valberedning som handhar förberedelsearbetet inför höstmötets val av styrelse.

 

36 §

Vid höstmötet presenterar valberedningen sin rapport över sitt arbete som skall innehålla en utredning av intresset för att verka i styrelsen under den kommande perioden.

 

37 §

Person som uppställs som kandidat bör därtill giva sitt samtycke.

 

38 §

Styrelsen väljs så att ordförande väljs först. Därefter väljs de övriga medlemmarna i styrelsen i tur och ordning så att ett skilt val förrättas för varje enskild post.

 

39 §

I alla val till styrelsen tillämpas följande förfarande: Om en kandidat föreligger för en viss post blir hen enhälligt vald. Om två kandidater föreligger för en viss post förrättas en omröstning. Den kandidat som erhåller över hälften av de avgivna rösterna blir vald. Om tre eller fler kandidater föreligger förrättas en första omröstning mellan alla kandidater. Om en kandidat får över hälften av de avgivna rösterna i första omröstningen krävs ingen andra omröstning, den kandidat som erhåller över hälften av de avgivna rösterna blir vald. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna förrättas en andra omröstning mellan de två kandidater som i den första omröstningen erhållit flest röster. Den kandidat som i den andra omröstningen erhåller över hälften av de avgivna rösterna blir vald. 

40 §

Val eller omröstningar skall vid föreningens möte förrättas slutet om minst två mötesdeltagare så yrkar.

 

7.4 Styrelsens konstituering

41 §

Styrelsens mandat börjar den 1 januari och upphör den 31 december.

 

42 §

Styrelsen sammanträder till konstituerande möte före utgången av januari. Det konstituerande mötet behandlar följande ärenden:

 1. Den nya styrelsens sammansättning konstateras
   

 2. Val av en eller flera vice ordförande
   

 3. Beviljandet av kontoteckningsrätt åt skattmästaren
   

 4. Antalet verksamhetsutskott konstateras
   

 5. Ordförandena för de olika utskotten konstateras
   

 6. Val av behövligt antal medlemmar till utskotten
   

 7. Sammanträdeskalendarium för våren godkänns
   

 8. Händelsekalender för våren godkänns
   

 9. Övriga ärenden
   

Vid sitt första möte på hösten fastställer styrelsen på motsvarande sätt sammanträdeskalendariet och händelsekalendern för hösten. Sammanträdeskalendarierna skickas till medlemmarna via föreningens officiella e-postlista.

 

7.5 Styrelsens verksamhet och uppgifter

43 §

Styrelsen sammanträder under terminerna i regel en gång per vecka. Styrelsen sammanträder utöver detta på kallelse av ordförande eller då denne är förhindrad av vice ordförande eller då minst tre styrelsemedlemmar så kräver. Ett styrelsemöte som hålls utöver sammanträdeskalendariet eller hålls vid annan tidpunkt eller på annan plats än vad som nämnts i sammanträdeskalendariet bör sammankallas tre dagar på förhand genom meddelande via föreningens officiella e-postlista, dessutom bör styrelsemedlemmarna underrättas personligen. Ett möte kan inhiberas senast 24 timmar före den utsatta tidpunkten genom meddelande via föreningens officiella e-postlista, dessutom bör styrelsemedlemmarna underrättas personligen.

Styrelsen är stadgeenligt sammankallad då den sammankallats på sätt som anges i föregående moment. Styrelsen är beslutför då sammanträdet är stadgeenligt sammankallat och ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.

Omröstningar avgörs med absolut majoritet, förutom då annat genom dessa stadgar är bestämt, ifall ett förslag inte når absolut majoritet ordnas en andra omröstningsomgång. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val emellertid lotten.

Föreningens medlemmar kan beviljas närvaro- och/eller yttranderätt till styrelsens möten.

 

44 §

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och leder föreningens verksamhet, varvid särskilt noteras:

1)         att handha föreningens administration och finanser i enlighet med dessa stadgar och övriga föreskrifter

2)         att representera föreningen och fatta beslut om StudentOrganisationens representation

3)         att sammankalla föreningens möte

4)         att bereda de ärenden som skall behandlas vid föreningens möte samt uppgöra förslag till föredragningslista för föreningens möte

5)         att verkställa beslut som fattats vid föreningens möte

6)         att uppgöra förslag till budget och verksamhetsplan för föreningen

7)         att uppgöra föreningens bokslut och verksamhetsberättelse

8)         att vid behov anställa personal, fastställa deras löner och eventuella arvoden samt övervaka deras verksamhet

9)         att besluta om ställningstaganden och utlåtanden i föreningens namn

10)        att i övrigt fatta beslut i sådana ärenden där beslutsfattandet inte enligt dessa stadgar eller övriga föreskrifter tillkommer något annat organ. 

 

45 § 

Styrelsen är skyldig att till behandling upptaga ett ärende som framlagts för styrelsen genom en skrivelse som undertecknats av åtminstone två av föreningens medlemmar.

 

46 §

Styrelsen har rätt att överta behandlingen av ärenden som bereds eller behandlas i sådana organ som står under dess inseende.

 

47 §

Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta kommissioner, kommittéer, särskilda utskott, nämnder eller arbetsgrupper vilka står under dess överinseende och fastställa arbetsordning eller övriga behövliga föreskrifter för dessa organ.

 

7.6 Verksamhetsutskotten

48 §

Under styrelsen verkar verksamhetsutskott vars antal och uppgifter definieras i verksamhetsplanen. Utskottens medlemmar utses vid höstmötet samt kan kompletteras av styrelsen.

Närmare om särskilda utskotts verksamhet, verksamhet under jubileumsår samt belöning av utskottsmedlemmar kan stadgas i föreningens förvaltningsinstruktion.

Kapitel VIII          Föreningens delegation

 

49 §

Föreningens delegation har till uppgift att vara ett stöd för styrelsen, tillvarata den kunskap och erfarenhet som föreningens aktiva medlemmar utvecklar samt bistå föreningen med råd och rekommendationer i frågor av stor principiell betydelse och bärvidd och således sörja för kontinuiteten i föreningens verksamhet, administration och traditioner. Delegationen sammanträder i regel några gånger per termin, och vid behov tillsammans med styrelsen. Delegationen har rätt att i angelägna frågor väcka initiativ till styrelsen.

 

50 §

Föreningens delegation består av åtta till nio ledamöter, som väljs på framställan av kurator för två år i sänder av föreningens styrelse, senast på årets sista styrelsemöte, sålunda att fyra ledamöter avgår årligen. En medlem som står i tur att avgå kan inte återväljas. Om en medlem avgår före mandatperiodens utgång, väljer styrelsen vid behov en ny ledamot för den återstående perioden. Till medlem av delegationen kan väljas en nuvarande eller tidigare medlem av föreningen.

 

51 §

Delegationen sammankallas av kurator och är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Föreningens kurator fungerar som delegationens ordförande då delegationen sammanträder ensam. Vid gemensamma sammanträden med styrelsen fungerar föreningens ordförande som ordförande för mötet. Vid de gemensamma mötena har delegationsmedlemmarna inte rösträtt.

Delegationen väljer inom sig en vice ordförande och vid möten utan styrelsen även en sekreterare.

 

Kapitel IX             Räkenskap och verksamhetsgranskning

 

52 §

På höstmötet väljs två verksamhetsgranskare och suppleanter för dem. Deras mandatperiod är ett kalenderår.

 

53 §

Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Bokslutet, verksamhetsberättelse och övriga behövliga handlingar måste uppgöras och överlämnas till verksamhetsgranskarna senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarnas skriftliga utlåtande över föreningens förvaltning, bokföring och skötsel av tillgångarna samt beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna har rätt att utan föregående anmälan förrätta granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper också vid andra tidpunkter.

 

Kapitel X        Förvaltningsinstruktion

54 §

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar följer föreningen även en förvaltningsinstruktion godkänd av föreningsmötet. Förvaltningsinstruktionen innehåller närmare föreskrifter om föreningens verksamhet. 

55 § 

Beslut om förvaltningsinstruktionen eller om förändringar av dess bestämmelser fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna vid ett föreningsmöte. Besluten träder i kraft omedelbart då de godkänts. Ärendet skall nämnas i kallelsen till mötet.

 

Kapitel XI               Övriga bestämmelser

 

56 §

Föreningen kan ha arbetsordningar, instruktioner, reglementen, statuter och särskilda stadgar om styrelsens verksamhet, proceduren vid föreningens möte, val inom föreningen, föreningens finanser, övriga organ samt deras uppgifter eller om andra saker som är viktiga för föreningens verksamhet.  

I första momentet nämnda arbetsordningar, instruktioner, reglementen, statuter eller särskilda stadgar och förändringar som görs i dem skall behandlas och godkännas vid föreningens möte, med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna. De träder i kraft omedelbart då de godkänts. Ärendet skall nämnas i kallelsen till mötet.

 

57 §

Om ändring av dessa stadgar besluter föreningens möte med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. I möteskallelsen skall nämnas att frågan om ändring av stadgarna kommer att behandlas vid mötet.

 

58 §

Upplösning av föreningen förutsätter tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två av föreningens ordinarie möten. Minst två månader skall förflyta mellan de två mötena. Frågan om upplösning av föreningen bör framgå ur möteskallelsen.

I händelse att föreningen upplöses genom dess eget beslut tillfaller föreningens tillgångar Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf. Om Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf inte längre verkar då StudentOrganisationen upplöses skall föreningens tillgångar användas för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som det sista mötet som beslutat om upplösningen bestämmer.

Om föreningen har blivit upplöst genom domstolsbeslut används tillgångarna på motsvarande sätt.

 

 

***        ***        ***

 

Dessa stadgar har nedtecknats i enlighet med de beslut som fattades vid föreningens vårmöte den 14 mars 2022

 

Helsingfors den 30.6.2022

 

Selja Taipale

styrelsens ordförande

 

Anna Hedström

styrelsens sekreterare

bottom of page